Условия за ползване

Вашата оценка 4.8 от 6 гласа

Общи условия за ползване на интернет сайт - ekskurzia.bg

 

Използване на интернет сайта ekskurzia.bg, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, предполага:

- предоставяне на вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване;

- предоставяне на вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация;

- обвързваност от общите условия към текущата конфигурация на сайта и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други.

Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от общите или специалните условия на сайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със сайт ekskurzia.bg, можете да се свържете както е предвидено в секция „контакти” на титулната страница.

І. Общи положения

1. Настоящите общи условия преставляват споразумение за предоставяне от "ЕКСКУРЗИЯ" ООД, ЕИК 202143045 на собствения си интернет сайт ekskurzia.bg, на възможност за осъществяване на виртуални контакти между потребители: продавачи на услуги и потенциални им купувачи и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта ekskurzia.bg, собственост на "ЕКСКУРЗИЯ" ООД.

2. Страни по настоящия договор са "ЕКСКУРЗИЯ" ООД, ЕИК 202143045 от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта ekskurzia.bg.

3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът ekskurzia.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

4. Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта ekskurzia.bg.

5. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ІІ. Предмет на договора

1. "ЕКСКУРЗИЯ" ООД предоставя за ползване електронна информационна платформа, с предложения за закупуване на самолетни билети, хотелско настаняване, екскурзии и почивки в страната и чужбина, промо пакети и last minute оферти, проверка за налични свободни места и съдействие за направата на резервация при посочените условия, чиято цел е осъществяване на онлайн виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи, чрез интернет сайта си ekskurzia.bg.

2. При направено искане от ползвател на електронната информационната платформа чрез  обаждане по телефон или изпращате и-мейл и предоставяне на необходимите ни име и телефон за контакт осигуряваме:

- блокиране/запазване на места за всички автобусни и самолетни екскурзии за срок от 2 до 14 работни дни (не важи за Last Minute оферти) без каквито и да е ангажименти за ползващият се; 

- извършване на безплатна резервация на хотел или самолетен билет;

- даване на безпристрастно мнение и коментар относно всички особености на всяка оферта без значение кой я предлага;

- консултиране за заплащане на възможно най-ниската приложима цена за пътуване;

3. Получаване на Общите условия за избрана оферта по и-мейл след изпълнение на хипотезите по т.2.

4. Заплащате на съответните парични суми изисквани според избраните условия - в офиса й или по банковата й сметка на продавача на услугата.

5. След заплащане на дължимите суми продавача на услугата предоставя:

- договор за организирано пътуване с обща цена или хотелско настаняване;

- фактура за платената сума / протокол за самолетен билет;

-ваучер;

- сертификат задължителна застраховка "Отговорност на туроператора".

III. ОТГОВОРНОСТ.

1. "ЕКСКУРЗИЯ" ООД единствено и само поддържа интернет сайта ekskurzia.bg, като не носи отговорност:

- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "ЕКСКУРЗИЯ" ООД, или трети лица, подизпълнители в сайта ekskurzia.bg;

- За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на информацията, предоставена на потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени във сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;

- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "ЕКСКУРЗИЯ" ООД.;

- За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

- За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на "ЕКСКУРЗИЯ" ООД;

- Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта ekskurzia.bg, независещи от екипа на същия.

2. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на "ЕКСКУРЗИЯ" ООД. Когато потребителят промени потребителското си име, "ЕКСКУРЗИЯ" ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

3. Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната информационна платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно "ЕКСКУРЗИЯ" ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на "ЕКСКУРЗИЯ" ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

4. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "ЕКСКУРЗИЯ" ООД.

ІV. Защита на лични данни

1. "ЕКСКУРЗИЯ" ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод регистрация съгласно настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. Ограниченията по предходната точка не се прилагат в случай, че потребител или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай "ЕКСКУРЗИЯ" ООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4. "ЕКСКУРЗИЯ" ООД събира и използва информацията за потребител, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "ЕКСКУРЗИЯ" ООД.

5. "ЕКСКУРЗИЯ" ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребител и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получило изричното съгласие на потребителя;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- други посочени в закона случаи.

6. С използването на сайта ekskurzia.bg, потребителят разрешава където и да било във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от "ЕКСКУРЗИЯ" ООД или от предлагащи услуги в сайта търговци, както и "ЕКСКУРЗИЯ" ООД да предоставя на търговците телефона и e-mail адреса на потребителя, когато е закупил предлагани услуги, изискващи предварително действие, но такава не е направено.

V. Разясняване на технически стъпки в електронната информационна платформа

1. Зареждайки заглавната интернет страницата ekskurzia.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувани предложения за закупуване на самолетни билети, хотелско настаняване, екскурзии и почивки в страната и чужбина, промо пакети и last minute оферти, проверка за налични свободни места и съдействие за направата на резервация при посочените условия. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, подържаща интернет сайта, така и с данните за третото лице, пормотиращо в съответния момент, наред с Общите условия за ползване на сайта.

2. Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

3. В случай, че в резултат на осъществен виртуален контакт посредством предоставената му електронна информационна платформа, потребител има воля да сключи договор с предложил услуга, той би следвало да  направи  обаждане по телефон или изпрати и-мейл както и да предостави необходимите име и телефон за контакт. В случай, че се изисква регистрация в сайта, потребителят следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя необходимите данните.

4. Потребителят, след запознаване с Общите условия и текста на предоставения договор на осъществяващият    услугата, следва да е наясно, че договорът се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, което също е потребител на сайта ekskurzia.bg – промотиращ търговец, използващ предоставената електронна информационна платформа за промотиране на оферираните от него услуги.

5. Заплащането на цената по сключен договор се извършва според условията на предоставящия услуга в офиса му или по банковата му сметка. Принцип на условията за плащане, предлагани от туристическите агенции:

- депозит от 30% за автобусни екскурзии и доплащане до 2 седмици преди отпътуване;

- депозит от 50% за самолетни екскурзии и доплащане до 30 преди преди отпътуване;

- пълно плащане на самолетен билет до 24 часа след резервация;

- пълно плащане на хотел до 5 работни дни преди настаняване;

(!) условията са различни при отделните туристически агенции и могат да варират според вида на офертата (!)

VI. Конфиденциалност на комуникацията

1. С цел подобряване качеството на предлаганите услуги и оптимизиране защитата на правата на субектите по всяко едно правоотношение, възникнало вследствие ползването на сайта ekskurzia.bg, всеки потребител, обвързан от общите и специалните условия за ползване на сайта ekskurzia.bg, предоставя съгласието си "ЕКСКУРЗИЯ" ООД, в качеството си на собственик на сайта ekskurzia.bg, по негово усмотрение да записва телефонните разговори на потребителите на сайта ekskurzia.bg в комуникацията им помежду им, по повод възникване, изменение или прекратяване на породено вследствие ползването на сайта правоотношения.

2. Потребителите, приемайки настоящите общи условия се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с потребител по електронен път, да бъдат ползвани от "ЕКСКУРЗИЯ" ООД за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на негови продукти или услуги, както и за статута на възникнали вследствие ползването на сайта ekskurzia.bg правоотношения. "ЕКСКУРЗИЯ" ООД предоставя възможност на всеки потребител безвъзмездно и по лесен начин да се откаже от получаването на този вид съобщения, в съответствие с правилата на закона.

VІI. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес  ekskurzia.bg

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва запитване за стоки и/или услуги по електронен път;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Електронна информационна платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитeля до възможностите на интернет пространството.

Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на "ЕКСКУРЗИЯ" ООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от ekskurzia.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и "ЕКСКУРЗИЯ" ООД.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

VIІI. Авторски права

1. "ЕКСКУРЗИЯ" ООД зачита правата на интелектуална собственост и очаква от своите потребители да правят същото. "ЕКСКУРЗИЯ" ООД може, при наличие на предпоставки в тази насока и по свое усмотрение, да забрани на свой потребител публикуването на информация, съдържаща права на чужда интелектуална собственост, като, както е посочено по-горе, не носи отговорност за чуждо неправомерно поведение. Наличната на сайта ekskurzia.bg информация, която не е публикувана от неговите потребители, се обозначава с авторството на съответното лице, с което се цели защита на правата и популяризация на творчеството на правоимащия субект.

2. При съмнение или информация, че материали, публикувани на сайт ekskurzia.bg нарушават нечии права на интелектуална собственост, не се колебайте да се свържете с нас, чрез посочените в секция „контакти” на титулната ни страница начини, като разясните вашите възражения, с цел да бъдат предприети необходимите мерки.

IX. Допълнителни условия

1. "ЕКСКУРЗИЯ" ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.

2. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност в цялост, на други клаузи или отделни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

3. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

4. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на "ЕКСКУРЗИЯ" ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

!ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ! „ЕКСКУРЗИЯ“ ООД