Авторски права

Вашата оценка

Съгласно ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА  настоящето „ПРОИЗВЕДЕНИЕ“ е под юрисдикцията на уредени отношения, свързани със създаването и разпространението му.

АВТОРСКО ПРАВО -  възниква за „ЕКСКУРЗИЯ“ ООД със създаването на „ПРОИЗВЕДЕНИЕТО“.

ПРОИЗВЕДЕНИЕТО“ е създадено по трудово или служебно правоотношение - авторското право принадлежи на „ЕКСКУРЗИЯ“ ООД. Работодателят или органът по назначаването има изключително право без разрешение на автора и без заплащане на възнаграждение да използва така създаденото произведение за свои цели. Работодателят или органът по назначаването упражнява това право по начин и до степен, съответстващи на обичайната му дейност.

Предположение за авторство - до доказване на противното за автор на „ПРОИЗВЕДЕНИЕТО“ се смята „ЕКСКУРЗИЯ“ ООД, чиито име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на „ПРОИЗВЕДЕНИЕТО“, копия или екземпляри от него.

Авторство разгласено под псевдоним или анонимно - до разкриване личността на автора неговото авторско право се упражнява от „ЕКСКУРЗИЯ“ ООД, което със съгласието на автора е разгласило за първи път „ПРОИЗВЕДЕНИЕТО“.

Авторско право върху преводи и преработки - принадлежи на „ЕКСКУРЗИЯ“ ООД, когато ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение.

Авторско право върху бази данни и други подобни - принадлежи на „ЕКСКУРЗИЯ“ ООД, което е извършило подбора или подреждането на включените произведения и/или материали.

Авторско право върху компютърни програми и бази данни, създадени по трудово правоотношение - създадени в рамките на трудово правоотношение принадлежи на „ЕКСКУРЗИЯ“ ООД, като работодател.

ОБЕКТ НА АВТОРСКОТО ПРАВО е цялото или част от „ПРОИЗВЕДЕНИЕТО“, което е резултат на творческа дейност и е изразено по начин и в обективна форма на: компютърни програми; филми и други аудио-визуални произведения; фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския; бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали; други от такъв характер.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „ПРОИЗВЕДЕНИЕТО“ - само след предварителното съгласие на автора.

Договори за използване - авторът отстъпва на ползвател изключителното или неизключителното право да използва създаденото от него „ПРОИЗВЕДЕНИЕ“ при определени условия и срещу възнаграждение.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО

Неимуществени права – да бъде разгласено и да се определи времето, мястото и начина, по който да стане това; да иска признаване на авторство върху произведението; да иска името или друг идентифициращ авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението; да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните интереси; да променя произведението си; достъп до оригинала на произведението, когато то се намира във владение на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на право; да спре използването на произведението.

Имуществени права - да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. За използване се смятат действия като: възпроизвеждането; разпространението сред неограничен брой лица; публичното представяне; излъчването по безжичен път; предаването и препредаването по кабел; превеждането на друг език; преработката и синхронизацията; предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях; други от такъв характер.

Право на възнаграждение за всеки вид използване - авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението и за всяко поредно използване на същия вид.

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО

Общо правило - авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт.

Анонимни и псевдонимни произведения - авторското право върху произведение, използвано анонимно или под псевдоним, продължава седемдесет години след разгласяването му за първи път.

Компютърни програми и бази данни - авторското право върху компютърна програма или база данни, възникнало за работодателя продължава 70 години след разгласяването на произведението.

               

ВНИМАНИЕ

Използване на „ПРОЗВЕДЕНИЕТО“ е налице, когато посочените действия се извършват по начин, даващ възможност произведението да бъде възприето от неограничен брой лица.

Настоящето „ПРОИЗВЕДЕНИЕ“ представлява изключително авторско право, за чието нарушаване българското законодателство предвижда:

1. В административнонаказателните разпоредби на Закона за авторското право и сродните му права - чл. 97,  наказание глоба или имуществена санкция в размер от две хиляди до двадесет хиляди лева, ако не подлежи на по-тежко наказание и предметът на нарушението, независимо чия собственост е, се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи

2. За Престъпления против интелектуалната собственост Наказателния кодекс - чл. 172А, който записва, възпроизвежда, разпространява, излъчва или предава, или използва по друг начин чужд обект на авторско или сродно на него право, или екземпляри от него, без необходимото по закон съгласие на носителя на съответното право, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева.

 

„ЕКСКУРЗИЯ“ ООД има готовност и разполага с целия набор от законово предвидени средства да преследва нарушителите.